วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปีการศึกษา
2565 โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์จะเป็นแบบอย่างการใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาภาษาและการคิด เด็กนักเรียนธีรานุรักษ์ได้รับการพัฒนาด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและสิ่งที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาในการสรุปและนำเสนอความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ใฝ่หาความรู้  มีทักษะชีวิต และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมภาษาและการคิด และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

พันธกิจของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์มุ่งพัฒนาเด็กสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา โดยมีภารกิจ ดังนี้

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถด้านภาษาและการคิดอย่างเต็มศักยภาพ
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
3. จัดสื่อและสภาพแวดล้อมโดยยึดหลักของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
5. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทและวัฒนธรรมไทย
6. จัดกิจกรรมพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาษาและการคิดให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
7. จัดกิจกรรมพัฒนาครูให้มีความรัก ความเข้าใจ และปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้กับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
9. พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เป็นระบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เป้าหมายของโรงเรียน

1. เด็กร้อยละ 95 มีทักษะการคิดและมีความสามารถด้านภาษา (พ.1)
2. เด็กร้อยละ 95 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ ดูแลสิ่งแวดล้อม (พ.2)
3. เด็กร้อยละ 95 มีทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันและมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (พ.4)
4. เด็กร้อยละ 95 มีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทและวัฒนธรรมไทย (พ.5)
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและการคิด ร่มรื่น และ สวยงาม (พ.1)
6. โรงเรียนมีสื่อและสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม (พ.3)
7. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย มาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาษาและการคิดให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ (พ.6)
8. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (พ.7)
9. ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเป็นกัลยาณมิตร (พ.7)
10. ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (พ.8)
11. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับดีมาก (พ.9)

Visitors: 162,813