วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ภายในปีการศึกษา 2570 เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวมและเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีทักษะ  การคิด สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการดำรงชีวิต และมีความสามารถในการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดพอเพียง ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตใจดีและมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการสอนแบบ Active Learning และ การเรียนรู้โดยใช้   การเล่นเป็นฐาน จัดสื่อและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาภาษาและการคิด และฝึกฝนวิถีชีวิตที่ดีงามผ่าน  การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ครูมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเด็กและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

พันธกิจของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์มุ่งพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม และ เต็มศักยภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีภารกิจ ดังนี้

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่พรั่งพร้อม ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้
2. มีทักษะการคิด สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวน   การสอนแบบ active learning และการเรียนรู้โดยใช้การเล่นเป็นฐาน
3.จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น
5. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
6. จัดกิจกรรม สื่อและสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดพอเพียง เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทและวัฒนธรรมไทย โดยมีครูเป็นแบบอย่างที่ดี
8. จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ active learning การเรียนรู้โดยใช้การเล่นเป็นฐาน การจัดสื่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก และ การประเมินพัฒนาการโดยใช้สารนิทัศน์
9. จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก    โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเด็ก
10. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ ชุมชน รวมถึงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
11. พัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เป็นระบบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เป้าหมายของโรงเรียน

1. เด็กร้อยละ 95 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีทักษะการคิด สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและ  นำเสนอสิ่งที่ เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (พันธกิจ 1)
2. เด็กร้อยละ 95 มีนิสัยรักการอ่าน (พันธกิจ 2)
3. เด็กร้อยละ 95 มีทักษะการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น (พันธกิจ 3)
4. เด็กร้อยละ 95 มีทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน (พันธกิจ 4)
5. เด็กร้อยละ 95 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดพอเพียง ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พันธกิจ 5)
6. เด็กร้อยละ 95 มีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทและวัฒนธรรมไทย (พันธกิจ 6)
7. โรงเรียนมีสื่อ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการสอนแบบ active learning และ การเรียนรู้โดยใช้การเล่นเป็นฐาน (พันธกิจ 1)
8. โรงเรียนมีสื่อ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้และนิสัยรักการอ่าน (พันธกิจ 1 และ 2)
9. โรงเรียนมีสื่อ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดพอเพียง การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พันธกิจ 5)
10. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ active learning การเรียนรู้โดยใช้การเล่นเป็นฐาน การจัดสื่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและ การประเมินพัฒนาการโดยใช้สารนิทัศน์ (พันธกิจ 7)
11. ครูและบุคลากรทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติกับเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ โดยคำนึงถึงพัฒนาการการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก (พันธกิจ 8)
12. 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (พันธกิจ 9)
13. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับดีมาก (พันธกิจ 10)


Visitors: 184,324