กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะดนตรี ที่โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ (1) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในทุกๆ ด้านโดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ และ (2) ปลูกฝังรสนิยมทางดนตรีที่ดีเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดสุนทรียะในการเสริมสร้างความสุขให้กับตนเองต่อไป

ดังนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะดนตรีในทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะใน ด้านการฟัง การร้อง การอ่านโน้ต การเคลื่อนไหวและการเล่นเครื่องดนตรี  โดยมีการบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆ เพื่อให้ง่ายและสนุกกับการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเล่นเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประกอบจังหวะต่างๆ หรือเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียง   และนอกจากการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายให้สมวัยแล้วนั้น 

หลักสูตรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาส แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  เพราะเชื่อว่าการที่เด็กมีโอกาสในการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมนั้น  ไม่ได้ส่งผลต่อการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนดนตรีเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านสติปัญญาและอารมณ์ไปพร้อมกันกับการก่อให้เกิดสมาธิที่ดีเพื่อการเรียนรู้สิ่งอื่นๆ อย่างมีศักยภาพ อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อของตนเองด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยมิใช่เป็นการฝืนบังคับในการทำกิจกรรมต่างๆ

Visitors: 187,074