กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้น (Early Literacy)

เพราะ "การสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ มีหลายรูปแบบที่สามารถสอนให้สนุก อาจไม่จำกัดอยู่ที่การให้เด็กนั่งท่องจำ คัดเขียน เพียงอย่างเดียว"

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์จึงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้น (Early Literacy) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และทักษะทางภาษา ผ่านการใช้แฟลชการ์ดที่มีการสลับภาพให้ดูอย่างรวดเร็ว การเล่นของเล่นที่ฝึกภาษาและคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการคัดสรรทั้งจากในและต่างประเทศ และการทำแบบฝึก ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้และสนุกสนานในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ^^

Visitors: 178,827