การเรียนการสอนแบบวรรณกรรมเป็นฐาน (Literature Based Approach)

"นิทาน" เป็นสิ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย เรื่องราวในนิทานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็กการนำนิทานมาเป็นสื่อหลักในการจัดประสบการณ์ ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นหลักในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม  นิทานที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบวรรณกรรมเป็นฐานที่โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ จะถูกคัดสรรอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้เป็นแกนหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาสาระและประสบการณ์สำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแบบเป็นองค์รวม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาศักยภาพการอ่านเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Visitors: 181,884