การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ได้นำเอานวัตกรรมการสอนที่เรียกว่า การเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เป็นการสอนที่มุ่งให้เด็กเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของตนเองอย่างลุ่มลึก เด็กจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา การค้นหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัย และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศของการให้เกียรติ ความเคารพ และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

บทบาทของครูจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กประสบความสำเร็จ และมองเห็นคุณค่าในตนเอง อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมทั้งมีลักษณะของการใฝ่รู้ และมีทักษะในการค้นหาความรู้ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นที่เด็กสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ในระดับต่อไป

Visitors: 181,879