ข่าวประชาสัมพันธ์อนุบาลธีรานุรักษ์

- ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์เปิดให้ผู้สนใจลงชื่อมาเยี่ยมชมการสอนการรู้หนังสือที่ใช้ในโรงเรียน ผ่านการใช้แฟลชการ์ดที่มีการสลับภาพให้เด็กๆดูอย่างรวดเร็ว การเล่นของเล่นที่ฝึกภาษาและคณิตศาสตร์ ที่จะทำให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างมีความสุข กรุณาสำรองที่ล่วงหน้า โดยการลงชื่อใน google form ตาม link ต่อไปนี้ https://forms.gle/fKbfGLxbqQh1sUo6Aประกาศเมื่อ 30 มกราคม 2566

Visitors: 154,760