ข่าวประชาสัมพันธ์อนุบาลธีรานุรักษ์

- โรงเรียนกำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้เข้าเรียน 8:00 น. เลิกเรียน 15:00 น. ทุกระดับชั้น และได้พิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย โดยเลื่อนกำหนดวันเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 จากเดิม คือ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 : ประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

- เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนพิเศษหลังเรียนดำเนินการได้ครบตามหลักสูตร โรงเรียนได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยสำหรับกิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน (กิจกรรม) และ กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน (วิชาการ) เฉพาะระดับชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 เพิ่มเติมจากปกติออกไปอีกวันละ 15 นาที จำนวน 45 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนักเรียนจะเลิกเรียนพิเศษเวลา 16:45 น. : ประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Visitors: 23,614