ข่าวประชาสัมพันธ์อนุบาลธีรานุรักษ์

- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ ขอประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ : ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

 

 

Visitors: 105,657