ข่าวประชาสัมพันธ์อนุบาลธีรานุรักษ์

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ ขอประกาศหยุดเรียนชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ เพิ่มเติมตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการคือตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง : ประกาศวันที่ 3 มกราคม 2564

- โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 29 มกราคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลาย โดยจัดทำในรูปแบบคลิปวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรของโรงเรียน พร้อมด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้และใบงาน โดยผู้ปกครองสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ตามอัธยาศัย ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งแนวปฏิบัติและตารางเรียนให้ทราบอีกครั้งทาง Line Group ของโรงเรียน : ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2564

Visitors: 19,317