ข่าวประชาสัมพันธ์อนุบาลธีรานุรักษ์

- ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์เปิดให้ผู้สนใจลงชื่อมาเยี่ยมชมการนำเสนอของเด็กๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบวรรณกรรมเป็นฐาน (Literature based approach) กรุณาสำรองที่ล่วงหน้า โดยการลงชื่อใน google form ตาม link ต่อไปนี้ https://forms.gle/TpSDU6kiSuGdr7BQ6ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566

Visitors: 162,812