การแบ่งกลุ่มเด็ก

บ้านของเล่น จะแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ต่อครู 1 คน โดยแบ่งกลุ่มตามความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถพัฒนาตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 

- เด็กที่มีความพร้อมมากหรือเรียนรู้ได้เร็ว ก็จะอยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้การเรียนการสอนเพิ่มระดับความยากขึ้นได้ เช่น แบบฝึกหัดยากขึ้น จำนวนแบบฝึกหัดมากขึ้นขั้นตอนซับซ้อนขึ้น 

- เด็กที่มีความพร้อมระดับกลาง ก็จะอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยเรียนเนื้อหาเช่นเดียวกับ เด็กที่มีความพร้อมมาก แต่ขั้นตอนการอธิบายของครูจะต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนอย่างช้าๆ

- เด็กที่มีความพร้อมค่อนข้างน้อย หรือเด็กอายุน้อยก็จะอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยจะเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทีละขั้นตอน หรือเน้นการฝึกทักษะการสังเกตมากขึ้น แทนบางเรื่องที่มี เนื้อหาซับซ้อนเกินวัยของเด็ก 

ฉะนั้นเด็กที่มีความพร้อมจะไม่รู้สึกเบื่อ หรือว่าง่ายเกินไป และเด็กที่มีความพร้อมน้อยกว่าก็จะภูมิใจเมื่อ ทำงานสำเร็จ ไม่หมดกำลังใจหรือท้อแท้
Visitors: 181,870