เด็กๆจะได้อะไรที่บ้านของเล่น

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก คือ  การเล่น  เด็กๆที่บ้านของเล่นจะได้เล่นของเล่นที่หลากหลาย คัดสรรคุณภาพทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ  ที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน เมื่อเด็กๆเรียนด้วยใจรัก เด็กๆ ก็พร้อมที่จะเปิดรับ และเรียนด้วยความเข้าใจอย่างสนุกสนาน

- เด็กที่มาเรียนจะได้รับการฝึกความพร้อมในด้าน ความสังเกตละเอียดลออ ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยอาศัยความสังเกต ความเข้าใจ และความจำเป็นหลัก รวมทั้งฝึกตาและมือให้สัมพันธ์กัน ฝึกความมั่นใจในตนเอง ฝึกความกล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก

- นอกจากนี้เด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทั้งทางด้านธรรมชาติและด้านสังคม รวมทั้งอบรมให้มีลักษณะนิสัยที่ดีงาม เพื่อเสริมทักษะความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ และเสริมทักษะการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

- การฝึกความพร้อมด้านต่างๆให้แก่เด็ก ใช้ของเล่นเป็นสื่อหลัก ซึ่งทางบ้านของเล่นได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไว้ให้พร้อมตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน

Visitors: 184,325