บ้านของเล่นคืออะไร

บ้านของเล่น คือหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาให้เด็ก (เปิดสอนทุกวันเสาร์ ที่โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์) การเรียนการสอนจะแบ่งกลุ่มตามความสามารถของเด็ก อัตราส่วนเด็กกลุ่มละ 4 คน ต่อครู 1 คน เรียนครั้งละ 4 กิจกรรม กิจกรรมละ 40 นาที โดยเป็นเนื้อหาเพื่อฝึกความพร้อมทางเชาวน์ปัญญาและกระตุ้นการคิด เด็กแต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมที่ 1,2,3 และ 4 ทีละกิจกรรมหมุนเวียนกันไป (ครูคนหนึ่งรับผิดชอบกิจกรรมหนึ่ง เด็กๆจะได้เวียนไปเรียนกับครู 4 คน ในแต่ละครั้ง) และอีก 1 กิจกรรม เพื่อฝึกทักษะในการฟัง โดยเป็นนิทานหรือศิลปะสลับกันไป และจะมีการประเมินผลให้ทุกเรื่อง ทุกสัปดาห์

ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอน บ้านของเล่น ของ รศ. พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ มาใช้จัดกิจกรรมให้เด็กๆในวันเสาร์ ในโครงการบ้านของเล่น (ร่วมจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ และ คุณครูของโรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์) ดูแลเรื่องหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และ ดูแลการจัดการเรียนการสอนโดย ผศ.ดร. ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ดร.คมกริบ ธีรานุรักษ์

บ้านของเล่น (จรัญฯ13) เปิดให้ทดลองเรียนสำหรับคอร์สปี 2564 ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 หรือวันที่ 24 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่นี่ https://www.facebook.com/events/179901770295721/

เปิดรับสมัครทั้งนักเรียนภายในและภายนอก ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่ บ้านของเล่น (จรัญฯ 13) สามารถดูรายละเอียด หรือ อีเมลสอบถามรายละเอียดได้ที่ teeranurakschool@gmail.com

Visitors: 105,658