บ้านของเล่นคืออะไร

บ้านของเล่น คือหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาให้เด็ก (เปิดสอนทุกวันเสาร์ ที่โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์) การเรียนการสอนจะแบ่งกลุ่มตามความสามารถของเด็ก อัตราส่วนเด็กกลุ่มละ 4 คน ต่อครู 1 คน เรียนครั้งละ 4 กิจกรรม กิจกรรมละ 40 นาที โดยเป็นเนื้อหาเพื่อฝึกความพร้อมทางเชาวน์ปัญญาและกระตุ้นการคิด เด็กแต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมที่ 1,2,3 และ 4 ทีละกิจกรรมหมุนเวียนกันไป (ครูคนหนึ่งรับผิดชอบกิจกรรมหนึ่ง เด็กๆจะได้เวียนไปเรียนกับครู 4 คน ในแต่ละครั้ง) และอีก 1 กิจกรรม เพื่อฝึกทักษะในการฟัง โดยเป็นนิทานหรือศิลปะสลับกันไป และจะมีการประเมินผลให้ทุกเรื่อง ทุกสัปดาห์

ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอน บ้านของเล่น ของ รศ. พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ มาใช้จัดกิจกรรมให้เด็กๆในวันเสาร์ ในโครงการบ้านของเล่น (ร่วมจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตปริญญาตรี-โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ และ คุณครูของโรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์) ดูแลเรื่องหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ และ ดูแลการจัดการเรียนการสอนโดย ผศ.ดร. ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ดร.คมกริบ ธีรานุรักษ์

บ้านของเล่น (จรัญฯ13) เปิดให้ทดลองเรียนสำหรับคอร์สปี 2566 ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่นี่  https://fb.me/e/5pUmUgqa8

เปิดรับสมัครทั้งนักเรียนภายในและภายนอก ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่ บ้านของเล่น (จรัญฯ 13) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089-1438345 (ครูคมกริบ)

Visitors: 181,883